استفاده فرمایید KMplayer تدکر : در صورت اجرا نـــــشدن فایلها پس از دانلود، از نرم افزار موجود به نام
ارسال گزارشات پیام دریافتی پیام های پیشفرض دفترچه تلفن سیستم هدیه مسابقات رویداد ها انتقادات و پیشنهادات نظرسنجی ها خدمات هوشمند عملیات حساب پشتیبانی
ارسال سریع گزارشات ارسال پیامهای دریافتی پیام های پیشفرض دفترچه تلفن سیستم هدیه بخش مسابقات مدیریت رویدادها صندوق انتقادات و پیشنهادات نظرسنجی ها خدمات هوشمند عملیات حساب پشتیبانی
ارسال از دفترچه تلفن شروع سامانه     آموزش CSV پاسخگویی خودکار             دانلود کامل سامانه آموزشی
   
           
ارسال کدپستی کشوری       آموزش فارسی کردن CSV سیستم نوبت دهی            
     
           
ارسال منطقه ای کشوری                        
                       
ارسال کدپستی تهران وکرج                        
                       
CSV ارسال فایل                        
                       
ارسال باکلمات کلیدی                        
                       
ارسال مشاغل                        
                       
ارسال بین الملل                        
                       
ارسال کارت ویزیت                        
                       
ارسال wap                        
                       
ارسال نظیر به نظیر                        
                       
مدیریت پیام های زمان دار